പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്‌സ് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ജനറേഷന്‍ പ്രോഗ്രാം (പി എം ഇ ജി പി) പദ്ധതി പ്രകാരം തൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കാം. നിര്‍മ്മാണ […]
Recent Posts
Recent Comments